Polski Bazalt – Włókna i Materiały kompozytowe

Polityka prywatności

 

 

Informacja o przetwarzaniu przez Polski Bazalt S.A. danych osobowych osób reprezentujących oraz osób wskazanych do kontaktu – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Bazalt S.A. z siedzibą
  w Radzyminie przy ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127342, NIP: 9451925012,
 2. Polski Bazalt S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ado@bazaltholding.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Polski Bazalt S.A. obejmuje: nazwisko i imię, dane zawarte w rejestrach publicznych lub w pełnomocnictwie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy handlowej wiążącej Polski Bazalt S.A. z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Polski Bazalt S.A. oraz tego podmiotu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i osoby go reprezentującej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Polski Bazalt S.A. usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne. W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 4 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Polski Bazalt S.A. prosi o wnoszenia sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.